News
yDNA test
Thursday, October 28, 2021 5:40 AM

Ik ben momenteel erg druk met andere dingen dan de stamboom maar deze week toch even wat tijd vrijgemaakt toen de resultaten van mijn yDNA test binnenkwamen. yDNA komt van het mannelijk geslachtschromosoom en wordt (in principe ongewijzigd) van vader op zoon doorgegeven (anders dan het autosomale DNA waarbij elke nieuwe generatie een 'fifty-fifty' mengsel van de erfelijke eigenschappen van zowel vader als moeder krijgt). 

Het yDNA is dan ook bij uitstek geschikt om de familierelatie tussen mannen aan te tonen. Ik heb namelijk hetzelfde yDNA als mijn vader, opa, overgrootvader, etc... en alle mannelijke nakomelingen hebben dat ook weer meegekregen. Het grappige is dat er op kleine stukjes van dit DNA ééns in de zoveel generaties (toch) een spontane verandering optreedt. Er ontstaan daardoor kleine verschillen die er voor zorgen dat verschillende takken in een stamboom weliswaar heel veel op elkaar lijken maar toch van elkaar te onderscheiden zijn. 

Zo had ik contact met Henk van Emmerik waarmee ik volgens ons (archief)onderzoek een gezamenlijke voorouder had (350 jaar geleden). Maar ja, je weet nooit wat er in die 10 generaties daartussen allemaal gebeurt... Door middel van de DNA test die we allebei hebben gedaan ontdekten we dat ons geteste yDNA inderdaad bijna exact gelijk is (op twee kleine veranderingetjes na). Hierdoor hebben we bevestigd gekregen dat wij allebei afstammen van het echtpaar Adriaen Nicolai van Emmerick en Catharina Petersdr. Peters. Hun zonen kregen op hun beurt ook weer kinderen waaruit twee verschillende lijnen van de familiestamboom ontstonden. DNA onderzoek bracht deze weer samen!

Een dergelijke zoektocht is ook mogelijk voor de vrouwelijke lijn. Hiervoor kun je mDNA (mitochondriaal DNA) laten testen. Omdat achternamen niet overerven via de vrouwelijke lijn is het wel wat lastiger om iemand te vinden die een match zou kunnen vormen. Maar goed, dat is misschien ooit iets voor een volgende update... 

Voor de mensen die nog niet zijn afgehaakt: mijn yDNA behoort tot een relatief zeldzame groep in Europa. Deze variant is waarschijnlijk tien tot dertigduizend jaar geleden in West-Azië ontstaan bij de grote volksverhuizingen waarbij mensen vanuit Afrika naar het Midden-Oosten trokken. In de regio rond de Kaukasus (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan) komt deze genetische variant tot op vandaag nog veel voor.

 

 

7000!
Wednesday, October 16, 2019 6:15 PM

Een mijlpaal, nu meer dan 7000 personen in mijn bestand. Weer heel veel nieuwe gegevens gevonden via My Heritage en andere websites. Op naar de 10.000!

Brand in Dordrecht (1818)
Sunday, October 1, 2017 6:22 AM

Bijna 200 jaar geleden op 28 augustus 1818 vond er een drama plaats in het huis van Adrianus van Emmerik aan de Bleijenhoek te Dordrecht. Ik vond gisteren op 'Delpher' het volgende staaltje journalistiek uit de Middelburgsche Courant van 3 september van dat jaar. Naar huidige maatstaven is het een gruwelijk gedetailleerd stukje verslaggeving dat je in de huidige pers niet zou kunnen tegenkomen:

"DORDRECHT den 31 augustus. Gepasseerden vrijdag avond, omstreeks half 10 uren, had hier een allerdroevigst ongeluk plaats. De vrouw van Adrianus van Emmerik, een schuitenvoerder, op den Bleijenhoek wonende, alleen in huis zijnde, wilde met de lamp iets uit haar kabinet halen, en daarbij bukkende, vatte hare muts vlam; hoe zeer ten uitersten verschrikt, scheurde zij zich die oogenblikkelijk van het hoofd, maar ongelukkig wierp zij ze vlak voor hare voeten neder, zoodat hare kleederen er vlam door vatteden. Een oogenblik bleef zij zoo radeloos om hulp staan schreeuwen, waardoor zij de aandacht der buren gaande maakte, die nu ook het licht van haren brand door de vensters zagen. De bakker, haar overbuur, drong het eerste ter hulp bij haar in huis, en vond, dat zij nog eene poging had willen doen om in haar bed de vlammen te smoren, maar daarbij ongelukkig de gordijnen aangestoken had, en daardoor verhinderd of afgeschrikt was om deze hare poging te volvoeren. Bijna gelijktijdig met den bakker kwam de man binnen. De eerste liep dadelijk terug om water te halen, en de man, ongelukkig meer bedacht om het afbranden van zijn huis te voorkomen, dan om zijn vrouw te redden, bragt de laatste op straat, en beijverde zich toen om den brand in zijn huis te blussen. Op straat stond de vrouw een oogenblik wanhopig in lichte laaije vlam, met opgeheven handen, en liep toen bij de bakker binnen die haar in zijn voorhuis ontmoette, en daar de eerste verligting toebragt door een emmer water over haar uit te gieten, waarop dadelijk anderen volgden, hetzelfde doende, en alzoo de vlammen bluschten. Aanstond was heelkundige hulp bij de hand, maar alle pogingen, om de ongelukkige te behouden, waren, helaas ! reeds te laat; zij was van onderen op geheel verbrand, en niets dan de borst en het hoofd waren eenigzins verschoond gebleven. Onder de vreeselijkste smarten, bleef zij nog tot des nachts ten 2 ure bij hare kennis en stierf den volgende morgen ten 11 ure in den bloei harer jaren."

Twee dagen later volgt nog een rectificatie over de reactie van de man waarin wordt gemeld dat hij wel degelijk geprobeerd heeft haar te redden...

"DORDRECHT den 2 september. Onze stads-courant behelst het volgende: "In het berigt van het droevig verbranden der huisvrouw van Adrianus van Emmerik, in ons vorig no. medegedeeld, komt eene zinsnede voor, die te zeer aanleiding gegeven heeft, om ten nadeele des mans uitgelegd te worden, dan dat wij ons niet haasten zouden, om zoo veel mogelijk allen daardoor gemaakten verkeerden indruk weg te nemen, door te berigten, dat gemelde Adrianus van Emmerik, bij allen die hem kennen, altoos heeft bekend gestaan als een braaf en eenvoudig man, die met zijne vrouw in de beste harmonie leefde; dat ook, volgens zijne geloof-verdienende verklaring, hij bij het inkomen in zijn huis en bij het zien van den verschrikkelijken toestand waarin zijne vrouw zich bevond, geen ander denkbeeld heeft gehad dan om haar te redden; dat hij werkelijk begonnen heeft met te beproeven om hare brandende kleederen uit te krijgen, maar ziende dat dit onmogelijk was geworden, een deken van bed had willen halen, dat hij hierin door het branden der bedgordijnen eenigzins opgehouden, intusschen zijne vrouw radeloos naar buiten geloopen was; en alzoo, zich aan de werking van den wind blootgevende, alle redding onmogelijk gemaakt had; dat hij echter haar nog was nageloopen, en met haar naar de rivier had willen snellen, maar dat zij toen bij den bewusten bakker in huis was gevlugt, waar eindelijk, gelijk men weet, de vlammen door water gebluscht werden, en dat hij toen eerst, terwijl overvloedige hulp voor zijne vrouw toegesneld was, zich verpligt gerekend had om aan het beletten van verdere brand in zijn huis te denken." "

 

Krijgsgevangen
Friday, February 3, 2017 9:00 AM

Afgelopen week kreeg ik meer informatie van het Franse ministerie van defensie. Jan van Emmerik was 1.80m lang, had een bleke gelaatskleur, blond haar en blauwe ogen. Een hoog voorhoofd, kleine neus en mond, en puntige kin. Nieuwe informatie over zijn deelname aan campagnes was dat hij inderdaad mee opgetrokken is naar Rusland. De Grenadiers van de Keizerlijke Garde waren echter niet betrokken bij de gevechten in de frontlinie. 

Wat achtergronden uit Wikipedia. De Grande Armée van Napoleon (bijna 700.000 man sterk) vertrok in juni 1812 via Polen op weg naar Moskou. De Russen trokken zich aanvankelijk steeds terug nadat ze in een regio alles van waarde hadden weggehaald of vernietigd (huizen, voedselvoorraad, graanschuren, pakhuizen met textiel en leer). Deze tactiek van de verschroeide aarde zorgde er voor dat de eerste echte veldslag pas in augustus plaatsvond bij Smolensk.Toen Napoleon op 14 september Moskou binnentrok was daar ook al niets meer te vinden. Het keizerlijke leger was echter al met de helft gereduceerd. Napoleon wachtte vijf weken op een capitulatieverklaring van tsaar Alexander maar die liet niets horen. Vanwege de naderende winter en het gebrek aan voedsel kon het Franse leger niet veel anders doen dan terugkeren. Inmiddels was het Russische leger gegroeid en samen met groepen Kozakken voerden ze constant kleine aanvallen uit op de zwakke plekken in de achterhoede van het Franse leger. De honger en kou eisten vele slachtoffers. Toen ook de paarden werden opgegeten of van verzwakking stierven kwam het leger zonder bevoorrading te zitten en moest talloze kanonnen en wagens achterlaten. Jan van Emmerik werd uiteindelijk krijgsgevangen genomen op 7 november 1812. Het leger was toen in Dorogoboezj (90 km ten oosten van Smolensk). Zijn verdere lot is onbekend. 

Hij kan zijn omgekomen of, zoals veel Nederlandse krijgsgevangenen zijn opgenomen in een legeronderdeel van één van de geallieerde legers die tegen Napoleon vochten. 

Mogelijke aanknopingspunten via: https://www.academia.edu/6264505/The_Dutch_Experience_and_Memory_of_the_Campaign_of_1812_a_Final_Feat_of_Arms_of_the_Dutch_Imperial_Contingent_or_the_Resurrection_of_an_Independent_Dutch_Armed_Forces

Soldaat van Napoleon
Friday, December 16, 2016 10:28 PM

Vandaag een bezoekje gebracht aan het nationaal archief nadat ik op internet had gevonden dat een voorouder heeft gediend bij het 3e regiment van de Grenadiers te voet der Keizerlijk Garde. Het gaat om Jan van Emmerik, broer van mijn voorvader Bert (Embertus) van Emmerik. Voor zover ik weet wist niemand van zijn bestaan af omdat Jan niet terug te vinden was in de doopboeken van Haarlem waar hij in 1786 geboren zou moeten zijn. 
Vandaag het volgende gevonden: Jan heeft in ieder geval gevochten tegen de Pruisen (in 1806) en was in 1809 in Brabant gelegerd. In 1810 was hij gezond van lijf en leden maar lees het onderstaande stukje uit Wikipedia.....

"Van de Garde maakte onder andere het Nederlandse 3e Garderegiment grenadiers te voet deel uit. Dit regiment was in 1806 gecreëerd als de Koninklijke Garde, toen Lodewijk Napoleon Bonaparte Koning van het Koninkrijk Holland was. Toen het Koninkrijk in 1810 geannexeerd werd door Frankrijk ging de Koninklijke op in de Keizerlijke Garde. De meeste grenadiers kwamen om tijdens de Veldtocht naar Rusland; alleen al de zware tocht richting Moskou kostte zo'n 40% het leven. Op 17 november 1812 offerde Napoleon het 3e regiment op om de terugtocht van de Grande Armée te dekken bij Krasnoë. Van de 500 Hollanders die 's ochtends de slag ingingen overleefden er slechts 40."

UPDATE:

Grenadier Jan van Emmerik is volgens zijn militaire gegevens geboren op 23 december 1786 als zoon van Jan van Emmerik en Maria van Hoogte(n) maar rond die datum is geen inschrijving met die naam te vinden in de Haarlemse doopboeken... In het doopboek van de RK statie 4-Heemskinderen in Haarlem kom ik echter wel de volgende inschrijving tegen:

B(aptizatus est), 27 dec (1784), Joannem, filium spurium Henrici Modder acath(olici) et Maria van Hoogte(!) conjugalis. Mat(rina): Jansie Steen

Gedoopt is, 27 dec. 1784, Jan, bastaardzoon van Hendrik Modder -niet katholiek- en Maria van Hoogte -getrouwd-. Meter: Jansie Steen

Als het hier gaat om dezelfde Jan dan is hij dus geen volle broer maar een halfbroer van voorvader Bart. Het zou in ieder geval verklaren waarom Jan 'van Emmerik' niet in de doopboeken te vinden was.

 

Uitbreiding
Tuesday, October 11, 2016 2:08 PM

Binnenkort te verwachten: een grote uitbreiding van het aantal personen in de database. Op basis van internetonderzoek heb ik een link kunnen maken vanuit de IJsselsteinse tak naar afstammelingen in de VS. Met een aantal van hen had ik al een tijdje contact. We konden echter niet eerder het verband met een Nederlandse familie 'van Emmerik' vinden.

21 oktober 2016...

Nu dus wel. Nog lang niet alle gegevens zijn compleet maar als 'begin' heb ik ruim 200 nieuwe personen toegevoegd aan de database! Daarmee zitten er nu meer dan 4000 personen in mijn bestand. Een mooie mijlpaal.

 

Gevonden!
Wednesday, December 25, 2013 8:46 AM

Via een oproep in de groep Familienaam van Emmerik op LinkedIn hebben we binnen twee dagen een naam gevonden en familieverbanden kunnen leggen aan de hand van een gevonden foto. Marie, de zus van Henk (Henricus Theodorus) heeft nu ook een plaatsje in de stamboom. (Familie van Emmerik uit Ter Aar - herkomst Rees, Dtsl).

 

Fijne kerst & een goed 2014!

Favorites
Who is online
No signed-in and no anonymous users